چگونه پایان‌نامه بنویسیم؟ همراه با آئین‌نامه‌های پایان‌‌نامه نویسی حوزه و نمونه آزمایشی طرح نامه
46 بازدید
ناشر: جامعه القرآن الکریم
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
بررسی چگونگی نگارش و سیر کار تدوین یک پایان‏نامه و رعایت آیین‏نامه‏های نگارش آن است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاه‎ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوبات و آیین‏نامه‏های مربوط به تدوین پایان‏نامه و دفاع از آن بیان شده و سپس مراحل کار تدوین آن بررسی می‏گردد. نگارنده به انتخاب موضوع پایان‏نامه و راهکارهای انتخاب یک موضوع مناسب و علمی و ویژگی‎های موضوع اشاره کرده و سپس چگونگی طرح تحقیق و ارایه مباحث همراه با سیر منطقی آنها در تدوین پایان‏نامه را بیان می‏کند. وی معتقد است پس از طرح موضوع اصلی و بیان مسأله در پایان‏نامه باید فرضیه اصلی و اهداف تحقیق در پایان‏نامه مشخص گردد و متناسب با آن روش و پیشینه تحقیق و گردآوری مطالب علمی آغاز گردد.